Provizyon İşlemleri Acil Hal Kapsam Türü Uygulaması

19 Ocak, 2011

Hastanelere gönderilen veya gönderilecek olan güncelleme paketinde önemli bir değişiklik mecuttur.  Kayıt kabul alanına KAPSAM TÜRÜ alanı getirilmiştir. Bu alanda iki seçenek mevcuttur (Normal Hal , Acil Hal) ve bu seçeneklere göre geliş sebepleri değişmektedir. SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde olmasına rağmen MEDULA tarafında kodlaması yeni bitirilmiş ve test hizmetlerine açılmıştır. Kullanım bilgilendirmesi aşağıda belirtilmiştir.

Normal Hal; Acil Hal ile ayrılması için yapılmıştır. Eski işleyişin devam için kullanılacaktır.

Acil Hal; Kurum bilgi işlem sistemi tarafından hasta takip numarası/ provizyon verilmemesi halinde sağlık hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının, 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan aşağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir.

Acil Hal olarak seçilen hasta, kurum kısayol kodu: 19 , Kurum Adı olarak da Acil Hal Kurumuna set edilecektir. İlgili evrakların kurumun ilgili il müdürlüğü veya merkez müdürlüğüne onayından sonra geriye yönelik takip alınacaktır.

Geliş Sebebleri ;

C :Acil Hal

H :Bulaşıcı Hastalık

R :Koruyucu Sağlık

L: Analık

G :Afet Savaş Grev Lokavt

U:Bakıma Muhtaç

(*) Acil hal; Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.

(**) Analık hali; Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun bakımından analık hali olarak kabul edilir.

(***) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişi; Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirilen kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler olarak kabul edilir. Bu kişiler için düzenlenen faturaya Özürlü Sağlık Kurulu Raporu eklenecektir.

Müracaat yukarıda sayılan istisnai nedenlerle yapılmış ise; bu kişiler için sağlık hizmeti sunucularınca SUT eki “Genel Sağlık Sigortası Talep Formu” (EK-4/B) tanzim edilecektir. Bilgileri ve genel sağlık sigortası talep beyanları alınan kişiler için Kurum bilgi işlem sistemi üzerinde ilgili istisnai durum seçilip hasta takip numarası/ provizyon numarası alınarak sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti sunulabilecektir. Sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen formlar en geç, kişilerin başvurusunu takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde kurumun ilgili il müdürlüğü veya merkez müdürlüğüne gönderilecektir.

Yorum yazın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.